Aardgas, aardolie en steenkool worden nu nog het meest gebruikt als het gaat om energielevering. Dit zijn echter fossiele brandstoffen en de voorraden zijn eindig.
Daarom wordt er gekeken in hoeverre andere, duurzame energiebronnen deze energievoorziening kunnen overnemen. Voorbeelden van duurzame energie zijn: wind, water, zon en biomassa.

Bij nieuwbouw van bedrijfspanden wordt er tegenwoordig al vooraf bekeken wat het energieverbruik zal zijn (BENG berekening).
Van Gammeren’s installatiebedrijf BV wordt daarom steeds vaker al in een vroeg stadium gevraagd bij nieuwbouwprojecten, zodat tijdens de bouw al rekening gehouden kan worden met de voorzieningen voor duurzaam en energiezuinig verwarmen. Het grote voordeel is dat deze ingenieuze systemen niet alleen verwarmen, maar ook voor koeling zorgen en dat de energie die vrijkomt bij de processen direct weer wordt herbruikt binnen het systeem.

Sinds 2005 zijn wij actief bezig met het ontwerpen, leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van warmtepompinstallaties. Ondertussen hebben we al verschillende projecten gemaakt in de woningbouw en utiliteit.

Van Gammeren's Installatiebedrijf is in het bezit van het BRL6000-21 certificaat voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van bodemenergie systemen. De geldigheid van deze registratie kunt u raadplegen via de website van de Rijksoverheid: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/?form=persoonhistorie&certificaat=K91961%2f01&moment=22-11-2016&results=persoonhistorie&naam=gammeren

foto van het hof

Bronnen

Tot en met ongeveer 50kW warmte- en/of koudevraag in het pand wordt er veelal met gesloten bronnen gewerkt, zogenaamde Verticale Bodem Warmte Wisselaars (VBWW). Vanaf deze vermogens worden er open bronsystemen toegepast. Het voordeel van open bronnen is de hogere opbrengst voor wat betreft vermogens. Het nadeel is dat er een vergunning aangevraagd moet worden bij de provincie als men een systeem wilt maken vanaf 10m3/h. Voor het realiseren van bronsystemen werken wij samen met de firma Van het Hof bronboringen.


Warmtepompen

Bij het toepassen van warmtepompen maken we onderscheid in 3 soorten systemen:

1. Brine/water systemen:

Bij dit systeem maken we gebruik van zogenaamde Verticale Bodem Warmte Wisselaars (VBWW). We boren, afhankelijk van het gevraagde vermogen, meerdere gesloten bronnen tot een diepte van maximaal een 100-110 meter. De warmtepomp pompt aan de zijde van de bron (leiding)water met glycol mengsel door de bronnen naar beneden en weer naar boven. (De bron is een voorzien van een zogenaamde “lus” van 2 slangen welke onder in de bron gekoppeld zijn.) Het water in de slangen (bronnen) neemt gaandeweg het traject door de  bronnen de temperatuur van de bodem aan. Deze temperatuur kan varieren van 0 tot 20 graden. De warmtepomp haalt uit het opgepompte water de energie en brengt aan de andere zijde van de pomp (de installatiezijde) het water naar een temperatuur tot maximaal ca 50 graden Celsius. (In de regel ongeveer 30-35 graden). Met dit opgewarmde water wordt de woning of (bedrijfs)pand verwarmd.

2. water/water systemen:

Bij dit systeem maken we gebruik van zogenaamde “open bronnen”. We boren, afhankelijk van de opbouw van de grondlagen, 2 bronnen met een diepte van ca 40 tot 110 meter.

Eén bron is de ‘warme’ bron en één bron de ‘koude’ bron. In de zomersituatie pompen we bronwater van de koude naar de warme bron (door gebruik te maken van het koude bronwater wordt de warme bron langzaam opgewarmd).

In de wintersituatie pompen we bronwater van de warme naar de koude bron. We keren dan het proces dus om.

Zeer belangrijk bij dit systeem is dat de beide bronnen zo goed mogelijk in balans worden gebracht om opwarming of afkoeling van ondergrondse lagen (en daarmee uitputting van bronnen) te voorkomen. Dit is ook een eis van de provincie. De balans van de bron moet jaarlijks worden aangetoond naar de provincie. Het onderhoud van de bronnen samen met de jaarlijkse rapportage naar de provincie kunnen wij u geheel uit handen nemen door het afsluiten van een jaarlijks servicecontract met ons.

Net als bij het Brine/water systeem onttrekt de warmtepomp warmte aan het bronwater in de winter en gebruikt het bronwater in de zomer voor koeling.

3. Lucht/water systemen:

Bij toepassing van een lucht/water systeem wordt de energie niet uit de bodem gehaald maar uit de buitenlucht. Het voordeel van dit systeem is dat er geen “dure” boring behoeft te worden gedaan. Het nadeel van dit systeem is het lagere rendement en dat niet kan worden gekoeld met dit systeem. Veel voorkomende toepassing van dit type systeem is de verwarming van zwembaden. In plaats van bronnen wordt er een luchtkast buiten geplaatst welke aangesloten wordt op de warmtepomp.


Warmtepompen

Van Gammeren’s Installatiebedrijf is dealer van Alpha Innotec warmtepompen welke in Nederland geinporteerd worden door Nathan Import te Duiven. Alpha Innotec heeft een zeer breed assortiment aan warmtepompen en is in geheel Europa zeer sterk vertegenwoordigt op de markt. De warmtepompen worden ook voortdurend verder ontwikkeld. Met name door deze goede ontwikkeling (en daarmee inspelend op de markt voor duurzame en innovatieve producten) heeft Van Gammeren’s Installatiebedrijf voor het dealerschap van Alpha Innotec gekozen.

Afgiftesystemen

Vloerverwarming (en koeling) en een warmtepompinstallatie zijn een ideale combinatie. De warmtepomp maakt namelijk een laag temperatuur traject (maximaal 50 graden) water. Een “gewone radiator of convector heeft een hoge watertemperatuur nodig om voldoende warmteafgifte te creeren. Vloerverwarming heeft dat niet en moet juist een laag temperatuur systeem hebben. Voordeel van vloerverwarming is ook dat het ook geschikt is voor koeling. (Bijkomend voordeel van een warmtepomp). 3de punt wat belangrijk is is de buffering van warmte en koude in de vloer waardoor er een zeer stabiel en comfortabel binnenklimaat ontstaat.

Als afgiftesysteem kan in combinatie met de vloerverwarming eventueel een ventilator convector toegepast worden en een elektrische designradiator in de badkamer. Voor meer informatie over vloerverwarmingsystemen verwijzen wij u naar de website van Nathan (Uponor vloerverwarming- en naregeling systemen).

duurzameenergieduurzameenergie_2